Doc. dr sc. med. Karmela Filipović
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Doc. dr Karmela Filipović je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Medicinski fakultet u Novom  Sadu završila je 1999 godine, specijalističke studije oblasti fizikalne medicine i rehabillitacije je položila 2006 god, potom je odbranila Magistarske i Doktorske studije. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Glukozamin sulfat u lečenju osteoartroze kolena" odbranila  2013. godine na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. U periodu od 2011. do 2014. godine bila na edukacijama iz oblasti ultrazvučne dijagnostike mišićnoskeletnog  sistema i reumatoloških bolesti u zemlji i inostranstvu (Velika Britanija, Nemačka, Italija itd.). U okviru stručnog usavršavanja boravila u Kliničkom-bolničkom centru Rebro i na Klinici za traumatologiju u Zagrebu. 2015. godine birana u zvanje Docenta na Katedri za medicinsku rehabilitaciju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Dunja Cigić-Gavrilović
doktor psiholoških nauka
Dunja Cigić Gavrilović doktor psihološke nauke, terapeut, autor programa 7 Drops of Light, osnivač posebnog terapijskog pravca - simboloterapije
Uža stručna oblast: mentalno zdravlje, psihoterapija, psihologija individualnih razlika
Zaposlena kao asistent za psihološke nauke, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.
Prof. dr sc. med. Čila Demeši Drljan
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacija - oblast dečija habilitacija i rehabilitacija

Prof. Dr Čila Demeši Drljan je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9.44.  Specijalizaciju iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije završava 2004. godine. Zvanje magistra  medicinskih nauka stekla je 2007. godine , a zvanje doktora nauka 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 2007. godine završila je šestomesečni edukativni seminar iz „Elektroneuromiografije i evociranih potencijala”. 2008. godine studijski je boravila na Univerzitetskoj klinici u Beču.

Doc. dr sc. med. Aleksandar Knežević
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao 17.04.2006. godine sa opštim uspehom 9,32 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Akademske (master) studije na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu upisao 2006 godine i završio ih odbranivši završni rad pod nazivom „Kliničke karakteristike spondilodiscitisa“ 2007. godine sa prosečnom ocenom 10,00 u toku studija.Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položio 2013. godine . Doktorsku tezu pod nazivom „Faktori koji utiču na nivo osposobljenosti za hod uz pomoć proteze nakon amputacije donjih ekstremiteta“ odbranio 2014 godine . Zaposlen sam na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine od 07.05.2007. godine. Zaposlen sam na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a u zvanje docenta izabran  22.01.2015. godine. Upisao sam studije uže specijalizacije iz Medicine bola 2015/16. godine.

Mr. sc. med. dr Marija Vasin
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog

Medicinski fakultet, smer opšta medicina, Univerziteta u Novom Sadu završila je 1988. godine, sa prosečnom ocenom 9.15. Specijalizaciju iz oblasti "Fizikalna medicina i rehabilitacija" završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u NovomSadu 1995., sa ocenom odličan. Užu specijalizaciju iz oblasti "Reumatologija" završila je 2002. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Akademski naziv Magistar medicinskih nauka stekla je 2003. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U periodu od 1995- 2003. radila je kao asistent na Katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Unazad 29 godina dr Marija Vasin radi kao lekar, 24 godine kao specijalista fizikalne medicine i rehabiiltacije, a 15 god. i kao specijalista reumatolog.

Asistent dr Radmila Velicki
specijalista higijene

Asistent dr Radmila Velicki je lekar, specijalista higijene. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Zaposlena u Institutu za javno zdravlje Vojvodine od 2009. godine u Odseku za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane. Od 2010. godine asistent na katedri za Higijenu, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Profesionalno opredeljenje: ishrana i zdravstvena bezbednost hrane, javno zdravlje, preventivna medicina. Profesionalna oblast delovanja: savetovanje u oblasti ishrane i fizičke aktivnosti, prevencija hroničnih bolesti. Učestvovala kao predavač na brojnim seminarima u okviru kontinuirane medicinske edukacije na temu ishrane i zdravlja. Usavršavala se u oblasti ishrane i zdravstvene bezbednosti hrane pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede SAD: (Open World Program: (Severna Karolina, Raleigh, SAD, 2014.) "Komunikacija i upravljanje rizikom" USDA, Beograd, 2014).

Trenutno radi na izradi doktorske disertacije u oblasti ishrane pod nazivom: Utvrđivanje povezanosti mediteranskog načina ishrane i faktora rizika za nastanak akutnog koronarnog sindroma upotrebom „MedDiet” skora.

Prim.dr Biljana Erdeljan
Subspecijalista reumatolog

Dr Biljana Erdeljan rodjena je 1962.godine u Sremskoj Mitrovici. Zaposlena je u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad –„Jodna banja“ od 1997. g. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1986. g. sa prosečnom ocenom 9.27. Specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1995.g sa ocenom odličan. Subspecijalizaciju iz oblasti reumatologije završila je 2006. g. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa ocenom 10. 2009. godine odbranila rad iz uže specijalizacije pod nazivom „Radiografske promene na šakama bolesnika sa reumatoidnim artritisom lečenih od početka bolesti glikokortikoidima„. 2011.g stekla je zvanje primarijusa.

Ima višegodišnje iskustvo u lečenju zapaljenskih bolesti konvencionalnim i biološkm lekovima za lečenje reumatoidnog
artritisa,psorijaznog artritisa,spondiloartritisa. Ima višegodišnje iskustvo u primeni inovativnih lekova za reumatoidni artritis kroz kliničke studije.

Član je radne grupe za reumatoidni artritis Udruženja reumatologa Srbije. Aktivni je član Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, ORS, podružnice Novi Sad. Znanje i iskustvo iz oblasti reumatologije unapredila je kao aktivni učesnik na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Pitajte Lekara

Unesite svoje ime.
Unesite svoje prezime.
Unesite kontakt tel. broj.
Izaberite kome ide upit.

Gde se nalazimo?

ArtFizio, Cara Dušana 45, Novi Sad

Copyright 2017 ArtFizio

Povratak na vrh